Strona główna / Regulamin szybkich płatności on-line Przelewy 24

Regulamin szybkich płatności on-line Przelewy 24

Art. 1 Postanowienia ogólne

1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z szybkich płatności online, za usługi świadczone przez firmę Pixel Plus sp. z o.o. z siedzibą: ul. Lubicz 30/17, 31-512 Kraków, NIP: 675 155 95 67 (dalej zwana Odbiorcą płatności), poprzez stronę internetową www.zebradruk.pl. Biuro obsługi Klienta zlokalizowane jest przy ul. Czarnowiejskiej 84, 30-054 Kraków.

2. Serwis płatności online na rzecz Odbiorcy, prowadzi serwis Przelewy24 wykorzystywany przez firmę PayPro SA, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, tel. +48 (61) 642 93 44, www: www.przelewy24.pl, e-mail: serwis@przelewy24.pl. PayPro SA – wpisana jest do Krajowej Instytucji Płatniczej do rejestru krajowych instytucji płatniczych prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego pod numerem podmiotu w UKNF IP24/2014 (dalej zwana Operatorem płatności).

3. Użytkownik – osoba fizyczna lub prawna, która dokonuje płatności na rzecz Odbiorcy płatności, za wykonane przez Pixel Plus sp. z o.o. usługi. Użytkownik posiada rachunek bankowy, który mieści się w kanałach płatniczych obsługiwanych przez Operatora płatności.

Art. 2. Zasady funkcjonowania serwisu szybkich płatności online

1. Użytkownik składa zlecenie na usługi poligraficzne lub reklamowe w jednym z oddziałów Zebra Print (Zebra Druk), bądź drogą mailową. Użytkownik otrzymuje na wskazany przez siebie adres email informację o wysokości opłaty za wykonane przez Odbiorcę usługi wraz z numerem faktury. Wskazanie przez Użytkownika adresu e-mail następuje przy składaniu zamówienia na usługi poligraficzne lub reklamowe drogą mailową lub w oddziale Odbiorcy.

2. Użytkownik po otrzymaniu informacji o wysokości opłaty za wykonane przez Odbiorcę płatności usługi dokonuje wyboru formy płatności tj.: zapłata gotówką w oddziale Odbiorcy, przelew bankowy lub szybka płatność online uregulowana w niniejszym regulaminie.

3. Wybór szybkiej płatności online następuje poprzez kliknięcie ikony na stronie internetowej Odbiorcy www.zebradruk.pl Po dokonaniu wyboru szybkiej płatności online, Użytkownik zostanie przeniesiony na stronę wyboru banków prowadzoną przez Operatora płatności. Użytkownik powinien postępować zgodnie z instrukcjami podanymi przez Operatora płatności.

4. Potwierdzenie dokonania płatności zostanie przesłane na adres e-mail Użytkownika, opisany w pkt 1. Użytkownik może wskazać inny adres e-mail do wysyłki potwierdzenia określonej płatności, jeśli w trakcie jej realizacji wpisze w serwisie Operatora płatności inny adres e-mail.

Art. 3. Ograniczenia w korzystaniu z Serwisu

1. Użytkownik wybierając opcję szybkiej płatności online, może skorzystać tylko z kanałów płatności zamieszczonych w serwisie Operatora płatności.

2. W ramach jednej transakcji płatności online Użytkownik może dokonać płatności wyłącznie za jedną usługę wykonaną przez Odbiorcę płatności na rzecz Użytkownika – płatności z wielu faktur nie sumują się.

Art. 4. Zasady Odpowiedzialności

1. Operator płatności obsługujący serwis Przelewy24 ponosi odpowiedzialność za jego należyte funkcjonowanie.

2. Odbiorca płatności odpowiedzialny jest za zgodność przesłanej informacji o wysokości płatności z fakturą za wykonane przez siebie usługi.

3. Odbiorca płatności ponosi koszty korzystania z szybkich płatności online w zakresie objętym niniejszym Regulaminem.

4. Odbiorca płatności nie ponosi odpowiedzialności za następstwa działań podjętych przez osoby trzecie, a stanowiących naruszenie postanowień Regulaminu.

Art. 5. Polityka Bezpieczeństwa

1. Zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (oraz późniejsze zmiany) zapewniamy ochronę wszystkich danych osobowych, jakie zostały pozyskane w wyniku prowadzenia działalności handlowej i realizacji Państwa zamówień serwisie Odbiorcy płatności.

2. Odbiorca zapewnia, iż dane osobowe Użytkowników przetwarzane będą wyłącznie dla celów realizacji zamówienia.

3. Odbiorca nie będzie przetwarzać ani udostępniać innym podmiotom danych o Użytkowniku i zakupach dokonanych przez Niego.

Art. 6. Warunki techniczne korzystania z Usługi

1. Prawidłowe korzystanie ze strony płatności online serwisu Operatora płatności możliwe jest pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny Użytkownika odpowiednio następujących minimalnych wymagań technicznych: a) Dostęp do Internetu b) Używanie jednej z poniższych przeglądarek dokumentów internetowych: – Mozilla Firefox, – Internet Explorer – Google Chrome – Opera c) Odbiorca płatności nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne bądź ograniczenia techniczne występujące na sprzęcie komputerowym, z którego korzysta Użytkownik, a które uniemożliwiają Użytkownikowi skorzystanie z szybkich płatności online.

Art. 7. Postępowanie Reklamacyjne i zwroty

1. Użytkownik może zgłaszać reklamacje dotyczące nienależytego funkcjonowania szybkiej płatności online na adres: biuro@zebradruk.pl.

2. Reklamacja powinna zawierać co najmniej: dane pozwalające na identyfikację Użytkownika, datę transakcji, numer transakcji, którego reklamacja dotyczy, a także przedmiot reklamacji wraz z podaniem jego wad.

3. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, Odbiorca płatności przed rozpatrzeniem reklamacji, zwróci się do Użytkownika o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.

4. Zwrot nie jest możliwy, jeżeli zamówiona usługa jest spersonalizowana i indywidualna. W takim przypadku, możliwa jest jedynie reklamacja wykonanej usługi z podaniem jej wad i pomyłek powstałych w wyniku błędów w realizacji usługi niezgodnym z zamówieniem.

5. Reklamacje dotyczące wad zakupionych towarów należy zgłosić Odbiorcy płatności nie później niż w ciągu 3 dni licząc od dnia odebrania zlecenia.

6. Odbiorca płatności rozpoznaje reklamację i ewentualne zwroty standardowo w terminie 14 dni od daty otrzymania prawidłowo złożonej reklamacji.

7. W razie niezajęcia przez Odbiorcę płatności stanowiska w przedmiocie zgłoszonej przez Użytkownika reklamacji w terminie 14 dni roboczych licząc od daty otrzymania reklamowanego towaru przez Odbiorcę, przyjmuje się, iż reklamacja została uznana za zasadną.

8. Kwota uiszczona za zamówioną usługę zostanie zwrócona Użytkownikowi w przypadku pozytywnie rozpatrzonej reklamacji w Oddziale Odbiorcy Płatności, gdzie usługa była przyjmowana bądź na podany numer konta bankowego.

Art. 8. Postanowienia końcowe

1. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 31.03.2021 r.

2. W sprawach nie objętych niniejszym regulaminem stosuje się przepisy prawa polskiego, a w szczególności Kodeksu cywilnego, Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. Nr 22z 2000 r. poz. 271) i Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 141 z 2002 r. poz. 1176).

Kontakt

Centrum
ul. Rakowicka/ ul. Lubomirskiego przejście podziemne, Kraków
pon-pt: 9:00 - 17:00
AGH
ul. Czarnowiejska 82, Kraków
pon-pt: 9:00 - 17:00